Algemene Voorwaarden

0

vertical spacer
Algemene voorwaarden Stichting ZoBeter
 1. Stichting ZoBeter, gevestigd te Heusden (KvK-nummer: 51123320), is een stichting met als doel om met zorgverbeterende communicatie de zorgkwaliteit voor ernstig zieke patiënten direct te verbeteren. Zij wil dit maatschappelijke doel vooral bereiken met interventies op het snijvlak van het patiëntencontact, die zich richten op het direct en indirect verbeteren van de patiëntgerichtheid, patiëntveiligheid, patiëntparticipatie en patiëntperceptie. Onder Stichting ZoBeter vallen ook haar werknemers en bestuurders.
 2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, orders, orderbevestigingen, (opdracht)overeenkomsten inclusief vervolgopdrachten in de relatie tussen Stichting ZoBeter en haar contractspartner of contractspartners (hierna wordt “contractspartner” in enkelvoud gebruikt). Toepasselijkheid van inkoop- of andere (algemene) voorwaarden van de contractspartner is uitdrukkelijk uitgesloten. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van derden die door Stichting ZoBeter bij de uitvoering van haar diensten worden ingeschakeld en deze derden kunnen een beroep op deze algemene voorwaarden doen. Alle offertes, aanbiedingen e.d. van Stichting ZoBeter zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde worden herroepen door Stichting ZoBeter, tenzij schriftelijk anders vermeld.
 3. Alle opdrachten worden enkel aanvaard en uitgevoerd door Stichting ZoBeter, ook indien de opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend is verstrekt met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon. De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW, dat voor dit laatstgenoemde geval een regeling bevat, en 7:407 BW dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt indien aan twee of meer personen een opdracht wordt gegeven, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. Iedere aansprakelijkheid van Stichting ZoBeter is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, verhoogd met het eventueel ingevolge deze verzekering toepasselijke eigen risico. Indien en voor zover om welke reden dan ook krachtens deze aansprakelijkheidsverzekering geen uitkering plaatsvindt of om een andere reden geen aansprakelijkheidsverzekering (meer) geldt, is de hiervoor bedoelde aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot de waarde (in Euro’s) van de op dat moment resterende looptijd van de betreffende overeenkomst met een maximum van 5.000 Euro.
 5. Stichting ZoBeter zal bij het inschakelen van derden waaronder uitdrukkelijk ook co-patiënten (kunnen) vallen de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden zoveel als redelijkerwijs mogelijk is met de contractspartner overleggen. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen en/of onrechtmatig handelen van deze derden jegens de contractspartner is uitdrukkelijk uitgesloten. Stichting ZoBeter wordt geacht volledig door de contractspartner gemachtigd te zijn om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de contractspartner te aanvaarden.
 6. Betaling van declaraties dient te geschieden binnen de op de declaratie aangegeven termijn. Indien de betaling niet binnen de aangegeven termijn is ontvangen is de contractspartner zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is Stichting ZoBeter gerechtigd wettelijke rente in rekening te brengen.
 7. Stichting ZoBeter en/of haar licentiegevers zijn en blijven uitsluitend rechthebbenden op alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, ongeacht of deze rechten geregistreerd zijn of niet, nu en in de toekomst, en waar in de wereld deze rechten ook bestaan, die verbonden zijn aan, voortvloeien uit of berusten op alle door hen of namens hen (i) gedane uitvindingen (ii) gebruikte handelsnamen (iii) gedeponeerde en/of geregistreerde merken (iv) gebruikte namen en/of logo’s, (v) ontworpen modellen, (vi) gemaakte of vervaardigde werken waaronder maar niet beperkt tot geschriften, software, ontwerpen, schetsen, tekeningen, (audio)visuele producties en/of rapporten en adviezen al dan niet in kader van het co-patiëntschap en/of het co-patiëntprogramma (vii) beheerde c.q. gecontroleerde websites waaronder www.zobeter.nl inclusief alle content en/of (viii) vastgelegde informatie en actuele, geanonimiseerde patiëntervaringen die door co-patiënten – met uitdrukkelijke toestemming van de patiënten – in co-patiëntdossiers zijn of worden vastgelegd.
 8. Alle aan contractspartner verstrekte werken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de contractspartner, en niet door een derde, binnen het doel van een overeenkomst en mogen niet door de contractspartner zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting ZoBeter (opnieuw) worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht. Het is contractspartner niet toegestaan om (verwijzingen naar) intellectuele eigendomsrechten (zoals auteursrecht- of merkaanduidingen) die daarin zijn vervat te verwijderen, onleesbaar te maken of te veranderen. Het is de contractspartner niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde werken te gebruiken, en elk in het kader van een overeenkomst aan een contractspartner verstrekt gebruiksrecht komt te vervallen: (a) vanaf het moment dat de contractspartner zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is dan wel (b) indien de overeenkomst, om welke reden dan ook, al dan niet voortijdig wordt beëindigd.
 9. Een overeenkomst, welke dan ook, tussen Stichting ZoBeter en contractspartner houdt in geen geval overdracht van intellectuele eigendomsrechten in.
 10. Stichting ZoBeter behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 11. Stichting ZoBeter respecteert de privacy van patiënten en co-patiënten en verwerkt hun persoonsgegevens in het kader van het co-patiëntprogramma en/of co-patiëntschap. Stichting ZoBeter heeft deze verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens in Den Haag. Stichting ZoBeter respecteert evenzeer de privacy van de contractspartner in het kader van het sluiten van een overeenkomst tussen Stichting ZoBeter en de contractspartner. De contractspartner verklaart hierbij op de hoogte te zijn van de inzameling en verstrekking van patiëntenervaringen en het gebruik dat daarvan op anonieme basis kan worden gemaakt ten behoeve van feedback- en verbetermanagement doeleinden en de contractspartner gaat akkoord met het privacy-beleid van Stichting ZoBeter.
 12. Voor zover toegestaan onder Nederlands recht, worden alle ga¬ranties met betrekking tot de dienstverlening van en/of levering van producten door Stichting ZoBeter al dan niet met betrekking tot het co-patiëntschap en/of het co-patiëntprogramma, impliciet dan wel expliciet, inclusief maar niet beperkt tot garanties met betrekking tot de prestaties, geschiktheid voor een bepaald doel, nauwkeu¬righeid, omissies en volledigheid, afgewezen. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, houdt de informatie die de contractspartner verkregen heeft van Stichting ZoBeter, evenzeer geen garantie in.
 13. Partijen zullen alles in het werk stellen om te voorkomen dat vertrouwelijke informatie van de andere partij ter kennis of in handen van derden komt. Een en ander geldt niet indien de openbaarmakende partij aantoont dat bepaalde informatie reeds publiekelijk bekend is, anders dan door schending van deze geheimhoudingsverplichting of indien een partij door een daartoe bevoegde (rechterlijke) instantie wordt gedwongen vertrouwelijke informatie te openbaren.
 14. Contractspartner vrijwaart Stichting ZoBeter voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de algemene voorwaarden, waaronder ter zake van inbreuk op rechten van derden of het niet-naleven van wet- en/of regelgeving ter zake van het verwerken van persoonsgegevens of tegen enige aanspraken en/of schade van derden die anderszins verband houden met of voortvloeien uit enig gebruik van de in artikel 7 genoemde intellectuele eigendommen door contractspartner. Deze vrijwaring heeft ook betrekking op alle schade en (juridische) kosten die Stichting ZoBeter in verband met een dergelijke aanspraak lijdt of maakt.
 15. Stichting ZoBeter behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De geldende voorwaarden zijn te vinden op www.zobeter.nl en worden op verzoek kosteloos toegezonden.
 16. Is of worden een of meer bepalingen in de algemene voorwaarden (gedeeltelijk) ongeldig, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. In een dergelijk geval zal Stichting ZoBeter het ongeldige gedeelte van de algemene voorwaarden vervangen door bepalingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van de algemene voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.
 17. Het door een partij niet uitoefenen van een enig recht of het niet aanwenden van enig rechtsmiddel houdt geen afstand van dat recht of rechtsmiddel in.
 18. Contractspartner is niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit een overeenkomst met Stichting ZoBeter aan een derde te verkopen en/of over te dragen. Stichting ZoBeter is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit een overeenkomst met de contractspartner te verkopen en/of over te dragen aan een derde.
 19. Mondelinge toezeggingen en afspraken hebben geen werking, tenzij deze schriftelijk door een partij zijn bevestigd. Onder ‘schriftelijk’ valt ook per e-mail, fax of ander elektronisch medium.
 20. Op iedere rechtsverhouding tussen Stichting ZoBeter en haar contractspartner is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in het arrondissement Oost-Brabant.

Mei 2014
© Stichting ZoBeter 2014